Regulamin konkursu "#MyModernHomeMoments"

1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest Komet Sp. z o. o., z siedzibą na ul. Dworcowa 6 62-035 Runowo.
(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs jest prowadzony w serwisie Instagram na profilu „mymodernhome.pl„. (zwanym dalej “Fanpage”).

7.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

8. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Google; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

9. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Google;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu Instagram;

10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

11. Nagrodą są 4 karty podarunkowe SMART do sklepu internetowego: www.mymodernhome.pl. Karty są przyznawane kwartalnie, po jednej dla każdego zwycięzcy w danym kwartale.

12. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Instagram (mymodernhome.pl) i Facebook (My Modern Home)

13. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

14. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

15. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu Instagram na profilu Organizatora pod adresem „mymodernhome.pl” i portalu Facebook na profilu Organizatora pod adresem „My Modern Home”.

16. Konkurs trwa od dnia 1.01.2024 godz. 9:00. do 31.12.2024. godz. 23:59.

17. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Umieszczenie relacji na portalu Instagram oznaczając profil @mymodernhome.pl dotyczącej produktu lub usług wykonanych przez My Modern Home.

b. Dodanie w tej samej relacji hasztagu: #MyModernHomeMoments.

18. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w punkcie 17 Regulaminu.

19. O przyznaniu nagrody decyduje jury konkursowe w składzie: Wojciech Przybylski, Bartosz Przybylski, Olga Ciechacka i Piotr Torczyński. Poprzez analizę poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w punkcie 17 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

20. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego Zwycięzcę.

21. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości na Instagram w ciągu 10 dni od momentu końca każdego kwartału.

22. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w relacji na Fanpage.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

24. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem i regulaminem serwisu Instagram.

26. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

27. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

28. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od dnia ogłoszenia wyników.

29. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

30. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

31. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

32. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 10 dni roboczych.

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2024. i obowiązuje do 31.12.2024.

34. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

35. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Dodaj tu swój tekst nagłówka